Moje seriale cz. 09: Lato 2016

Przed chwi­lą zakoń­czy­łem oma­wia­nie minio­ne­go sezo­nu seria­lo­we­go a już powra­cam z kolej­nym zesta­wie­niem. Tym razem bio­rę na warsz­tat pierw­szą serię seria­li emi­to­wa­nych w waka­cje. Zapra­szam na kolej­ny odci­nek cyklu pod­ca­stów, w któ­rych cał­ko­wi­cie na żyw­ca, bez przy­go­to­wa­nia, pobież­nie i bez głęb­szej ana­lizy oma­wiam seria­le, któ­re oglą­dam. Co pole­cam, cze­go nie pole­cam, a co defi­ni­tyw­nie odra­dzam? Z zało­że­nia krót­ko i przekrojowo.

W dzi­siej­szej audy­cji oma­wiam bez­po­ile­ro­wo (co rów­nież tyczy się pierw­sze­go sezo­nu „Scre­am”):

  • Scre­am, sezon 2
  • Dead of Sum­mer, sezon 1

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.