Moje podcasty #5

Po dłu­giej prze­rwie Jer­ry powra­ca do serii zaini­cjo­wa­nej przez Paw­ła Mate­ję, czy­li pro­jek­tu Moje pod­ca­sty. Kata­li­za­to­rem, któ­ry zmo­bi­li­zo­wał go do nagra­nia było tra­dy­cyj­ne pod­su­mo­wa­nie rocz­nej aktyw­no­ści na Spo­ti­fy, któ­re przy­nio­sło w jego przy­pad­ku spo­re zmia­ny. Jakie i czym wywo­ła­ne? Posłuchajcie!

Oma­wia­ne są kolejno:

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.