Moje podcasty #2

Kil­ka mie­się­cy temu Paweł Mate­ja zaini­cjo­wał u nas cykl Moje pod­ca­sty, w któ­rym przy­glą­dał się audy­cjom z poza Kon­glo­me­ra­tu. Jer­ry posta­no­wił pocią­gnąć serię dalej i dziś zapra­sza Was na odci­nek tema­tycz­ny, poświę­co­ny pod­ca­stom fil­mo­wym. Usły­szy­cie w nim o pię­ciu róż­nych audy­cjach. Za skut­ki nie ręczy­my. To, czy będzie­cie potem słu­chać o kinie bez stra­chu przed spo­ile­ra­mi, się­gnie­cie po t e n pod­cast fil­mo­wy, spo­tka­cie się z ano­ni­mo­wą aktor­ką albo zali­czy­cie bli­skie spo­tka­nia 6. stop­nia z final girls, śpie­wa­jąc przy tym musi­ca­lo­we pio­sen­ki, zale­ży już tyl­ko od Was.

Oma­wia­ne są kolejno:

Bonu­so­wo:

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.