Moje podcasty #1

Czy ist­nie­je pod­ca­sting poza Kon­glo­me­ra­tem? Owszem, w Pol­sce roz­wi­ja się coraz lepiej, a na ryn­ku anglo­ję­zycz­nym to medium co naj­mniej tak samo istot­ne jak vlo­gi na YouTu­be. Pod­ca­sty są już na każ­dy temat, nagry­wa­ją je dzien­ni­ka­rze, cele­bry­ci, ama­to­rzy i miło­śni­cy dzie­le­nia się wie­dzą. Tyl­ko jak się poła­pać w tych milio­nach godzin do odsłu­cha­nia? Paweł Mate­ja zapra­sza do nie­dłu­giej pole­can­ki czte­rech pod­ca­stów, któ­re ostat­nio naj­chęt­niej wybie­ra. A wy woli­cie lata­ją­ce spodki czy b‑klasowe porno?

Oma­wia­ne są kolej­no:
1. https://saucerlife.com/
2. https://www.darknessradio.com/beyond-the-darkness
3. https://www.mydadwroteaporno.com/
4. https://officeladies.com/

Paweł Mateja

http://carpenoctem.pl

Redaktor Carpe Noctem, pisarz, Ślązak, informatyk.