Millennium tom 2: Dziewczyna, która igrała z ogniem

Man­do kon­ty­nu­uje oso­bi­ste spra­woz­da­nie z lek­tu­ry cyklu Mil­le­nium. Dru­gi tom – „Dziew­czy­na, któ­ra igra­ła z ogniem” – róż­ni się dość moc­no od pierw­sze­go. Cze­go doty­czą róż­ni­ce? Jak wpły­wa­ją na odbiór cało­ści? Czy autor ponow­nie ser­wu­je czy­tel­ni­kom potęż­ną daw­kę wąt­ków oby­cza­jo­wych? W któ­rej godzi­nie audio­bo­oka zaczy­na się „spra­wa odcin­ka”, a czy­tel­nik pozna­je sed­no wąt­ku kry­mi­nal­ne­go? Co w trak­cie lek­tu­ry rzu­ci się w oczy wszyst­kim nauczy­cie­lom mate­ma­ty­ki? Czy wer­sja audio tomu dru­gie­go jest rów­nie dobra jak tomu pierw­sze­go? Posłuchajcie!

Książ­kę „Mil­len­nium: Dziew­czy­na, któ­ra igra­ła z ogniem”, w dosko­na­łej inter­pre­ta­cji Krzysz­to­fa Gosz­ty­ły, kupi­cie oczy­wi­ście w ser­wi­sie Audioteka.pl.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.