Millennium tom 1: Mężczyźni, którzy nienawidzą kobiet

Man­do powra­ca po latach do serii Mil­len­nium, tym razem z moc­nym posta­no­wie­niem prze­czy­ta­nia cało­ści, włą­cza­jąc w to dwa tomy napi­sa­ne przez Davi­da Lager­crant­za. Dziś omó­wi dla Was wiel­kie otwar­cie cyklu, czy­li tom „Mil­le­nium: Męż­czyź­ni, któ­rzy nie­na­wi­dzą kobiet”. Czy w trak­cie lek­tu­ry da się wyczuć dzien­ni­kar­skie korze­nie Lars­so­na? Jak powieść Szwe­da spraw­dza się jako kry­mi­nał? Na ile roz­bu­do­wa­ne wąt­ki oby­cza­jo­we zwią­za­ne z oso­bi­sty­mi pery­pe­tia­mi Mika­ela Blom­kvi­sta i Lis­beth Salan­der potra­fią wcią­gnąć czy­tel­ni­ka w trak­cie lek­tu­ry? I w koń­cu, czy pierw­szy tom bro­ni się jako samo­dziel­na opo­wieść? Posłuchajcie!

Książ­kę „Mil­len­nium: Męż­czyź­ni, któ­rzy nie­na­wi­dzą kobiet”, w dosko­na­łej inter­pre­ta­cji Krzysz­to­fa Gosz­ty­ły, kupi­cie oczy­wi­ście w ser­wi­sie Audioteka.pl.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.