Millennium Docs Against Gravity – część 1

Kul­tu­ra w domu? Pew­nie, że się da! Moż­na spró­bo­wać cze­goś nowe­go, zaska­ku­ją­ce­go? Oczy­wi­ście! Dzi­siaj będzie­my zachę­cać Was do zanu­rze­nia się w świat fil­mów doku­men­tal­nych. Nie ma się cze­go oba­wiać! War­to otwo­rzyć się na coś nowe­go. Od 14 wrze­śnia do 4 paź­dzier­ni­ka odby­ła się inter­ne­to­wa edy­cja jed­ne­go z naj­więk­szych festi­wa­li kina doku­men­tal­ne­go – Mil­len­nium Docs Aga­inst Gra­vi­ty. Sie­dem­na­sta edy­cja to ponad 100 fil­mów w inter­ne­to­wej biblio­te­ce, a każ­dy kolej­ny cie­kaw­szy od poprzed­nie­go. Co wybrać? Któ­re z nich były naj­cie­kaw­sze? Jakie tema­ty zwró­ci­ły naszą uwa­gę? Na począ­tek posłu­chaj­cie Bogu­si, któ­ra opo­wie o swo­ich festi­wa­lo­wych wybo­rach. Spa­cer po Nowym Jor­ku, zakli­nacz­ka psz­czół, zna­ny reży­ser oraz archi­wum pew­ne­go mala­rza. Czy war­to??? Posłuchajcie!!! 

W pod­ca­ście Bogu­sia opo­wia­da o:

Bogusia Szewczyk

Z wykształcenia dziennikarka, z zamiłowania księgarka, z przypadku podcasterka. Wieczna entuzjastka wszystkiego, co ma związek z sensacją i szeroko rozumianą fantastyką. Fanka The X files na zawsze!! Niereformowalna gaduła, gotowa zamęczyć was rozedrganym z emocji słowotokiem.