Marvel’s Wastelanders: Black Widow

Trze­cia odsło­na „Marve­l’s Waste­lan­ders” nosi tytuł „Black Widow” i ofe­ru­je kolej­ną zmia­nę kon­wen­cji. Tym razem sce­na­rzy­ści posta­no­wi­li bowiem zapre­zen­to­wać nam opo­wieść w sty­lu thril­le­ra szpie­gow­skie­go. Jak Sick i Jer­ry oce­nia­ją takie podej­ście do tema­tu? Czy intry­ga była dla nas czy­tel­na? Jak oce­nia­my ele­men­ty kome­dio­we i fabu­lar­ne twi­sty? Jak wypa­da­ją gło­so­wo Susan Saran­don i jej cór­ka Eva Amur­ri? O tym wszyst­kim posłu­cha­cie w dzi­siej­szym pod­ca­ście. Zapra­sza­my zatem na dal­szy ciąg wypra­wy przez Pustkowia.

Link do pro­jek­tu i apli­ka­cji pod­ca­sto­wych, w któ­rych moż­na słu­chać „Marvel’s Wastelanders”.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Rafał Siciński

http://brzuchwieloryba.blogspot.com

Urodziłem się w połowie lat 80tych i tamta dekada jest najbliższa mojemu sercu. Lubię popkulturę w prawie wszystkich jej przejawach (poza tańcem w telewizji i programami reality show). Jestem miłośnikiem dobrej fantastyki: przede wszystkim horroru i science fiction.