Marvel Komiks Tom 1

Wczo­raj do kio­sków tra­fił nowy maga­zyn od wydaw­nic­twa Egmont, czy­li Marvel Komiks. Man­do przyj­rzał się mu bli­żej i posta­no­wił przed­sta­wić swo­ją opi­nię o nim słu­cha­czom Kon­glo­me­ra­tu. Do jakiej gru­py doce­lo­wej skie­ro­wa­ny jest ten tytuł? Co znaj­dzie­my wewnątrz maga­zy­nu i czym róż­ni się on od innych podob­nych publi­ka­cji skie­ro­wa­nych do młod­szych czy­tel­ni­ków? Czy Marvel Komiks zado­wo­li rów­nież star­sze­go odbior­cę? Na ile cie­ka­wa jest sama kon­cep­cja maga­zy­nu i jak spraw­dza­ją się poje­dyn­cze tytu­ły zapre­zen­to­wa­ne w jego ramach? Odpo­wie­dzi na te i wie­le innych pytań znaj­dzie­cie w dzi­siej­szej audycji.

Jeśli chce­cie zoba­czyć jak pre­zen­tu­je się Marvel Komiks, to zapra­sza­my do Filmożerców.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.