Lustrzana Kraina

„Lustrza­na kra­ina” to debiut powie­ścio­wy szkoc­kiej pisar­ki Caro­le John­sto­ne i jak do tej pory jedy­na książ­ka tej autor­ki na naszym ryn­ku. Tytu­ło­wa kra­ina to świat wymy­ślo­ny przez bliź­niacz­ki, Cat i El, któ­re dora­sta­ły w bar­dzo dys­funk­cyj­nej rodzi­nie i zna­la­zły sobie spo­sób na uciecz­kę od krzyw­dzą­cej rze­czy­wi­sto­ści. Nie­ste­ty po wie­lu latach wciąż nie mogą sobie pora­dzić z tym, co się wyda­rzy­ło. Kie­dyś bar­dzo bli­skie, teraz się nie­na­wi­dzą, a poróż­ni­ła je zazdrość o męż­czy­znę, Ros­sa. Kie­dy jed­na z nich zagi­nę­ła, dru­ga wra­ca do rodzin­ne­go mia­stecz­ka, gdzie musi się zmie­rzyć z trud­ny­mi wspomnieniami.

Aga i Jer­ry eks­plo­ru­ją róż­ne wąt­ki zawar­te w tej powie­ści, zaha­cza­jąc też o bar­dziej ogól­ne tema­ty, szu­ka­jąc odpo­wie­dzi na to, czy motyw wypar­tych wspo­mnień ma jakie­kol­wiek pod­ło­że nauko­we oraz czy w ogó­le nam to prze­szka­dza, jeśli to buj­da, bo są takie histo­rie, dla któ­rych być może war­to zawie­sić nie­wia­rę. Becz­ka mio­du z home­opa­tycz­ną ilo­ścią dzieg­ciu oraz spo­ile­ro­wa ana­li­za dla tych, któ­rzy już lek­tu­rę mają za sobą.

Agnieszka Brodzik

http://www.carpenoctem.pl

Uzależniona od kawy miłośniczka dobrego jedzenia i dobrej lektury. Filolożka z powołania, tłumaczka z zawodu, wielbicielka grozy z wyboru, a naczelna Carpe Noctem niejako przy okazji.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.