Literacki debiut Skury

W dzi­siej­szym odcin­ku Sku­ra odkry­wa przed Wami swój debiut w dzie­dzi­nie gro­zy – napi­sa­ne do szu­fla­dy opo­wia­da­nie, zosta­ło odna­le­zio­ne pod­czas prze­pro­wadz­ki. Sku­ra śmie­jąc się sam z sie­bie czy­ta i komen­tu­je swo­ją wcze­sną twór­czość. Zapnij­cie pasy i załóż­cie pampersy!

Sku­rę może­cie wspie­rać na patronite.pl/skura

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.