Letters from Whitechapel

Deduk­cyj­na gra dla doj­rza­łych gra­czy! Wresz­cie docze­ka­li­śmy się wyma­ga­ją­cej gry o poli­cjan­tach i mor­der­cach, gry w trak­cie, któ­rej poczu­jesz się jak ucie­ka­ją­cy i cho­wa­ją­cy się w ciem­nych zauł­kach Kuba Roz­pru­wacz, albo jak detek­tyw pró­bu­ją­cy roz­wi­kłać zagad­kę jego kry­jów­ki. „Listy z Whi­te­cha­pel” to pozy­cja z pro­sty­mi, ale dają­cy­mi duże pole do popi­su, zasa­da­mi. Mamy tu dwie gry w grze – ina­czej gra się poli­cją, a ina­czej zło­czyń­cą. Posłu­chaj­cie o odczu­ciach tajem­ni­cze­go pro­wa­dzą­ce­go. Pod­cast nagra­no ŁOPATOLOGICZNIE, z myślą o począt­ku­ją­cych gra­czach, co nie ozna­cza, że sama gra nie spodo­ba się zaawan­so­wa­nym planszówkożercom! 

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.