Legendy VHS 9: Ślepa furia

Nick Par­ker utra­cił w Wiet­na­mie wzrok, zyskał jed­nak nad­zwy­czaj­ne umie­jęt­no­ści wła­da­nia mie­czem i odna­lazł spo­kój ducha. Po latach powra­ca do USA i na sku­tek zbie­gu oko­licz­no­ści zmu­szo­ny jest zaopie­ko­wać się synem zna­jo­me­go z woj­ska, któ­rym inte­re­su­ją się nie­bez­piecz­ni mafiosi.

Czy war­to nad­ro­bić „Śle­pą furię”? O czym opo­wia­da ten ame­ry­kań­ski rema­ke 17 z 26 fil­mów z ory­gi­nal­nej serii o nie­wi­do­mym samu­ra­ju Zato­ichim? Cze­go nauczył się Rut­ger Hau­er pod okiem Shô Kosu­gie­go i Lyn­na Man­nin­ga? Czy nie­wi­do­my i dziec­ko są w sta­nie ukraść vana? Dla­cze­go try­lo­gia o Nic­ku Par­ke­rze osta­tecz­nie nie powsta­ła? Posłuchajcie.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.