Legendy VHS 6: Ostatni skaut

Jer­ry powra­ca do Legend VHS aby opo­wie­dzieć Wam o „Ostat­nim Skau­cie”. Co wyszło ze współ­pra­cy tak cie­ka­wych twór­ców jak Sha­ne Black i Tony Scott? Jak twór­cy zaba­wi­li się kon­wen­cją czar­ne­go kry­mi­na­łu? Co prze­są­dza o talen­cie sce­no­pi­sar­skim Blac­ka? I jakie here­zje usły­szy­cie od Jer­ry­’e­go w dzi­siej­szym odcin­ku? Posłu­chaj­cie koniecznie!

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.