Legendy Star Wars – Z ruin Alderaana

Rebe­lian­ci podej­mu­ją wywia­dow­czą ofen­sy­wę, gdy księż­nicz­ka Leia wysy­ła dwóch swo­ich naj­lep­szych pilo­tów – Wedge’a Antil­le­sa i Luke’a Sky­wal­ke­ra – by dali się poj­mać Impe­rium. Sama zaś szu­ka nowej bazy dla Soju­szu Rebe­lian­tów. Darth Vader jest jed­nak czujny…

Jakiś czas temu omó­wi­li­śmy dla Was w Kon­glo­me­ra­cie komiks „W cie­niu Yavi­na”. Dziś Man­do recen­zu­je dru­gą opo­wieść jed­nej z ostat­nich serii wydaw­nic­twa Dark Hor­se Comics, zaty­tu­ło­wa­nej po pro­stu Star Wars, tj. roz­gry­wa­ją­cy się w cza­sach kla­sycz­nej try­lo­gii fil­mo­wej komiks „Z ruin Alderaana”.

I na koniec ogło­sze­nie. Aby uła­twić słu­cha­czom śle­dze­nie naszych gwiezd­no­wo­jen­nych pod­ca­stów wydzie­li­li­śmy spe­cjal­ny feed. Może­cie nas teraz sub­skry­bo­wać w itu­nes (nie zapo­mnij­cie oce­nić naszych doko­nań!) lub śle­dzić w ramach rssa w dowol­nej apli­ka­cji. Pole­ca­my się Waszej uwadze 🙂

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.