Legendy Star Wars – Karmazynowe Imperium

W całym Impe­rium nie ma strasz­liw­szych wojow­ni­ków niż Gwar­dia Impe­rial­na, zaś żaden z jej człon­ków nie jest bar­dziej lojal­ny od Kira Kanos­sa. Ale kie­dy Car­nor Jax – naj­po­tęż­niej­szy z tego eli­tar­ne­go brac­twa – zdra­dza Impe­ra­to­ra i dopro­wa­dza do wymor­do­wa­nia Gwar­dii, Kir musi uciec, żeby speł­nić obo­wią­zek pomsz­cze­nia swe­go pana. Prze­ciw­sta­wia­jąc się całej potę­dze Impe­rium, sprzy­mie­rza się z siła­mi Rebe­lii, by wyrów­nać rachun­ki. Kanos, ostat­ni lojal­ny gwar­dzi­sta Impe­rium, nie ma wybo­ru – wier­nym trze­ba pozo­stać do końca.

W dzi­siej­szym odcin­ku Man­do bie­rze na warsz­tat komiks dość wie­ko­wy, czy­li wyda­ne pier­wot­nie w 1998 roku „Kar­ma­zy­no­we Impe­rium”. Komiks, nomen omen, legen­dar­ny, któ­ry cie­szy się uzna­niem czy­tel­ni­ków po dziś dzień. A jak wypa­da to dzie­ło w oczach fana, któ­ry sty­ka się z nim teraz po raz pierw­szy? Czy nadal potra­fi wywo­łać emo­cje? Jak pre­zen­tu­je się war­stwa gra­ficz­na? I ile razy Man­do pla­nu­je obej­rzeć „Ostat­nie­go Jedi” w cią­gu naj­bliż­szych czte­rech dni? Posłuchajcie!

Pamię­taj­cie, że aby uła­twić Wam śle­dze­nie naszych gwiezd­no­wo­jen­nych pod­ca­stów wydzie­li­li­śmy spe­cjalny feed. Może­cie nas teraz sub­skry­bo­wać w itu­nes (nie zapo­mnij­cie oce­nić naszych doko­nań!) lub śle­dzić w ramach rssa w dowol­nej apli­ka­cji. Pole­camy się Waszej uwadze 🙂

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.