Łąka

Symu­la­tor spa­ce­ro­wa­nia? Tak, od dzi­siaj jest to moż­li­we! Możesz odbyć spa­cer po pięk­nej oko­li­cy, nie wycho­dząc z domu! Zapra­sza­my do recen­zji nowej pol­skiej plan­szów­ki „Łąka” z wydaw­nic­twa Rebel. To fami­lij­na pozy­cja z mnó­stwem kart ze zwie­rzę­ta­mi i rośli­na­mi. W grze zbie­ra­my łupy, jakie wypa­trzy­li­śmy pod­czas wędrów­ki. Czy jest to dobra gra dla począt­ku­ją­cych? Czy spraw­dzi się wśród zaawan­so­wa­nych gra­czy? Posłu­chaj­cie Sku­ry, któ­ry na świe­żo, po kil­ku roz­gryw­kach recen­zu­je „Łąkę”.

Sku­rę moż­na wspie­rać na patronite.pl/skura

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.