Kruk. Szepty słychać po zmroku

Canal+ pod­jął kolej­ną w krót­kim okre­sie cza­su pró­bę zmie­rze­nia się z kry­mi­na­łem made in Poland. Tra­ile­ry zapo­wia­da­ły cie­ka­wą i dość mrocz­ną pro­duk­cję, ale nie­smak jaki pozo­stał po dru­gim sezo­nie „Bel­fra” suge­ro­wał ostroż­ność. Jer­ry, jako miło­śnik kry­mi­na­łów i krót­kich seria­li, posta­no­wił pro­duk­cję Macie­ja Pie­przy­ca spraw­dzić i dziś zapra­sza na jej omówienie.

Czy całość fak­tycz­nie jest tak mrocz­na jak suge­ro­wa­ły zapo­wie­dzi? Jak wypa­dło i na ile wyko­rzy­sta­no umiej­sco­wie­nie akcji seria­lu na Pod­la­siu? Czy zagad­ka kry­mi­nal­na intry­gu­je, a debiu­tu­ją­ce­mu sce­na­rzy­ście uda­ło się utrzy­mać widzów w napię­ciu do same­go koń­ca? I w koń­cu, czy złe wra­że­nie po „Bel­frze” zosta­ło wyma­za­ne? Posłuchajcie!

Stre­fa spo­ile­ro­wa: 00:20:10

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.