Kroniki Wardstone tom 2: Klątwa z przeszłości

Stra­charz i jego uczeń, Tho­mas Ward, wyru­szy­li do Prie­stown, by zała­twić pew­ną nie­do­koń­czo­ną spra­wę. Głę­bo­ko w kata­kum­bach pod kate­drą czai się isto­ta, któ­rej Stra­charz nie zdo­łał poko­nać, stwór tak zły, że jego moc może ska­zić całe Hrab­stwo. Nazy­wa­ją go Morem. Tho­mas i jego mistrz szy­ku­ją się do naj­waż­niej­szej bitwy w ich życiu.

Po dłuż­szej prze­wie Bogu­sia wra­ca do oma­wia­nia „Kro­nik Ward­sto­ne”, przy­wdzie­wa płaszcz stra­cha­rza i nie­ustra­szo­na wędru­je w głąb kata­kumb, aby zmie­rzyć się z pra­daw­nym złem. Przy oka­zji opo­wie wam tro­chę o mie­ście peł­nym księ­ży, histo­rii peł­nej przy­gód i boha­te­rach, któ­rzy nie powie­dzie­li jesz­cze ostat­nie­go sło­wa. Zapraszamy!

Bogusia Szewczyk

Z wykształcenia dziennikarka, z zamiłowania księgarka, z przypadku podcasterka. Wieczna entuzjastka wszystkiego, co ma związek z sensacją i szeroko rozumianą fantastyką. Fanka The X files na zawsze!! Niereformowalna gaduła, gotowa zamęczyć was rozedrganym z emocji słowotokiem.