Kroniki Diuny tom 2: Mesjasz Diuny

Minę­ło kil­ka­na­ście lat, odkąd Fre­me­ni pod dowódz­twem Pau­la Muad’Di­ba poko­na­li połą­czo­ne siły Har­kon­ne­nów i impe­rial­nych sar­dau­ka­rów. Paul poślu­bił księż­nicz­kę Iru­la­nę i zasiadł na tro­nie Impe­rium. Pustyn­na Arra­kis, zwa­na Diu­ną, jest sto­li­cą wszech­świa­ta, a Impe­ra­tor Paul Atry­da wyda­je z niej poprze­dzo­ne pro­ro­czy­mi wizja­mi roz­ka­zy. Tym­cza­sem sta­re ośrod­ki wła­dzy – Bene Ges­se­rit, Gil­dia Kosmicz­na i Bene Tle­ilax – zawią­zu­ją spi­sek prze­ciw nowe­mu Imperatorowi.

Czczo­ny niczym bóg, Paul Muad’Dib wpa­da w pułap­kę, jaką zasta­wi­ła na nie­go pro­ro­cza moc – zna dokład­nie każ­dą chwi­lę swo­jej przy­szło­ści, każ­dy swój ruch, każ­dą decy­zję i – przede wszyst­kim – swój strasz­li­wy finał…

Książ­kę „Mesjasz Diu­ny”, w inter­pre­ta­cji Miło­go­sta Recz­ka, kupi­cie oczy­wi­ście w skle­pie Audioteka.pl.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.