Król w żółci – część 1

Sku­ra odku­rzył swo­ją biblio­tecz­kę (gro­zy) i wycią­gnął zapo­mnia­ny tom zbie­ra­ją­cy kil­ka cie­ka­wych utwo­rów ame­ry­kań­skie­go pisa­rza Rober­ta Cham­bers (1865–1933). W tym odcin­ku pro­wa­dzą­cy oma­wia pierw­szą poło­wę „Kró­la w żół­ci”, czy­li opo­wia­da­nia pocho­dzą­ce ze zbio­ru wyda­ne­go w 1895 roku. Łącz­ni­kiem tutaj jest postać tajem­ni­czej księ­gi, któ­rej lek­tu­ra gro­zi sza­leń­stwem. Wątek ten wyko­rzy­stał póź­niej sam Love­craft. Czy war­to się­gnąć do korze­ni? O tym w dzi­siej­szym odcin­ku z cyklu Biblio­te­ka Grozy!

Sku­rę może­cie wspie­rać na Patronite.pl/skura

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.