Kolor z przestworzy – opowiadanie oraz jego adaptacje

Odci­nek o tym, że Love­craft wzbu­dza w nas zachwyt i miłość, oraz że Love­craft wiel­kim poetą był! Sku­ra ana­li­zu­je opo­wia­da­nie „Kolor z prze­stwo­rzy”. A tak­że nawi­ja o fil­mo­wych adap­ta­cjach jed­ne­go z naj­lep­szych tek­stów „dziad­ka”. Jakie było podej­ście same­go Love­cra­fta do adap­to­wa­nia jego dzieł? Jak wypa­da pro­za Mistrza w sty­li­sty­ce lato 80.? I któ­re ekra­ni­za­cje war­to obej­rzeć? I czy w ogó­le war­to oglą­dać cokol­wiek przed nowym fil­mem Richar­da Stan­leya? O tym – już dziś! 

Omó­wio­ne bądź wspo­mnia­ne adaptacje:

  • Die, Mon­ster, Die! (1965)
  • The Shut­te­red Room (1967)
  • The Crim­son Cult a.k.a. Cur­se of the Crim­son Altar (1968)
  • The Cur­se (1987)
  • The Colo­ur Out of Spa­ce (2017)
  • Color Out of Spa­ce (2019)
  • Tana­be Gou – Kolor z inne­go wszech­świa­ta (2015)

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.

Paweł Mateja

http://carpenoctem.pl

Redaktor Carpe Noctem, pisarz, Ślązak, informatyk.