Kolejowy szlak

Kole­je i pocią­gi mają swo­ich zwo­len­ni­ków. Jed­nym z nich jest nasz Sku­ra. Dzi­siaj opo­wia­da o bar­dzo pro­stej grze wykre­ślan­ko­wej: za pomo­cą pisa­ków malu­je­my tra­sę kole­jo­wą. Może to być dobra gra by zachę­cić ludzi do gra­nia w plan­szów­ki! „Kole­jo­wy szlak” zapew­nia bowiem szyb­ką par­tyj­kę do kawy czy pod­wie­czor­ku. Pro­ste zasa­dy i solid­ne wyko­na­nie zapew­nią roz­gryw­kę na dłu­gie godzi­ny. A czy Sku­rę na te dłu­gie godzi­ny wcią­gnę­ło? Posłuchajcie! 

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.