Kocham Dziwne Kino – Słyszałem, że nie strzelasz w Sylwestra

Audy­cja Kocham Dziw­ne Kino jest kon­se­kwen­cją dzie­sią­tek, a może nawet i setek godzin, któ­re spę­dzi­li­śmy na roz­mo­wach o kinie, fil­mach i naszych kino­wych fan­ta­zjach. Chcie­li­by­śmy, żeby była natu­ral­nym uzu­peł­nie­niem dla Festi­wa­lu Fil­mo­we­go Kocham Dziw­ne Kino oraz miej­scem, gdzie roz­ma­wia­my o kinie kul­to­wym i cam­po­wym, pierw­szo­li­go­wym i b‑klasowym, ama­tor­skim i niezależnym. 

Ostat­nia tego­rocz­na audy­cja jest o „Irland­czy­ku”. Wiel­kie ocze­ki­wa­nia jakie wią­za­li­śmy obaj z tym fil­mem zaowo­co­wa­ły bar­dzo dużym roz­jaz­dem w naszej oce­nie naj­now­szej pro­duk­cji Scor­se­se. Czy wybo­ry arty­stycz­ne reży­se­ra, któ­re kwe­stio­nu­je Rafał rze­czy­wi­ście są tak pro­ble­ma­tycz­nie? A może war­to przy­mknąć na to oko i po pro­stu cie­szyć się tym wiel­kim fil­mo­wym wyda­rze­niem? Wspo­mi­na­my rów­nież o swo­ich ulu­bio­nych gang­ster­skich fil­mach, więc oprócz narze­ka­nia Siciń­skie­go, jest też spo­ro zachwytów. 

Nie pozo­sta­je nam nic inne­go jak życzyć Wam wspa­nia­le fil­mo­we­go 2020 roku! Do usły­sze­nia za tydzień! 

Rafał Siciński

http://brzuchwieloryba.blogspot.com

Urodziłem się w połowie lat 80tych i tamta dekada jest najbliższa mojemu sercu. Lubię popkulturę w prawie wszystkich jej przejawach (poza tańcem w telewizji i programami reality show). Jestem miłośnikiem dobrej fantastyki: przede wszystkim horroru i science fiction.

Dawid Gryza

http://kochamdziwnekino.blogspot.com/

Rocznik 1978. Reżyser z pasji, animator dziwnego kina, bloger (Kocham Dziwne Kino, Karmiony Celuloidem). Współtwórca "Pecadora" i Festiwalu Filmowego Kocham Dziwne Kino. Autor fanpage'a "Plakaty filmowe z Ghany". Uwielbia Prince'a, boks i filmy z zamaskowanymi luchadorami. Na co dzień pracuje w przedszkolu.