Kocham Dziwne Kino – Hauersplotation

Audy­cja Kocham Dziw­ne Kino jest kon­se­kwen­cją dzie­sią­tek, a może nawet i setek godzin, któ­re spę­dzi­li­śmy na roz­mo­wach o kinie, fil­mach i naszych kino­wych fan­ta­zjach. Chcie­li­by­śmy, żeby była natu­ral­nym uzu­peł­nie­niem dla Festi­wa­lu Fil­mo­we­go Kocham Dziw­ne Kino oraz miej­scem, gdzie roz­ma­wia­my o kinie kul­to­wym i cam­po­wym, pierw­szo­li­go­wym i b‑klasowym, ama­tor­skim i niezależnym.

19 lip­ca odszedł Rut­ger Hau­er, jeden z naj­bar­dziej cha­rak­te­ry­stycz­nych akto­rów ostat­nich 40 lat. Posta­no­wi­li­śmy zro­bić krót­ką retro­spek­ty­wę, w któ­rej podzie­li­my się naszy­mi ulu­bio­ny­mi rola­mi Holen­dra. Cho­ciaż wyda­wać by się mogło, że Hau­er ostat­nio niko­mu nie odma­wiał i grał w pro­duk­cjach o moc­no dys­ku­syj­nym pozio­mie, zapi­sał się w histo­rii kina kil­ko­ma napraw­dę zna­ko­mi­ty­mi kreacjami. 

Słu­cha­czy pew­nie powin­ni­śmy zapy­tać o ulu­bio­ne fil­my z Hau­erem, ale jeste­śmy prze­wrot­ny­mi skur­czy­by­ka­mi i tego nie zro­bi­my. Pomy­śl­cie za to o ewen­tu­al­nej siód­mej współ­pra­cy Rut­ge­ra z Pau­lem Ver­ho­eve­nem i o tym, czy Alex Murphy/Robocop w jego wyko­na­niu nie miał­by poten­cja­łu, by przejść do historii? 

Rafał Siciński

http://brzuchwieloryba.blogspot.com

Urodziłem się w połowie lat 80tych i tamta dekada jest najbliższa mojemu sercu. Lubię popkulturę w prawie wszystkich jej przejawach (poza tańcem w telewizji i programami reality show). Jestem miłośnikiem dobrej fantastyki: przede wszystkim horroru i science fiction.

Dawid Gryza

http://kochamdziwnekino.blogspot.com/

Rocznik 1978. Reżyser z pasji, animator dziwnego kina, bloger (Kocham Dziwne Kino, Karmiony Celuloidem). Współtwórca "Pecadora" i Festiwalu Filmowego Kocham Dziwne Kino. Autor fanpage'a "Plakaty filmowe z Ghany". Uwielbia Prince'a, boks i filmy z zamaskowanymi luchadorami. Na co dzień pracuje w przedszkolu.