Kocham Dziwne Kino – Eliminatorzy

Audy­cja Kocham Dziw­ne Kino jest kon­se­kwen­cją dzie­sią­tek, a może nawet i setek godzin, któ­re spę­dzi­li­śmy na roz­mo­wach o kinie, fil­mach i naszych kino­wych fan­ta­zjach. Chcie­li­by­śmy, żeby była natu­ral­nym uzu­peł­nie­niem dla Festi­wa­lu Fil­mo­we­go Kocham Dziw­ne Kino oraz miej­scem, gdzie roz­ma­wia­my o kinie kul­to­wym i cam­po­wym, pierw­szo­li­go­wym i b‑klasowym, ama­tor­skim i niezależnym. 

U nas dalej 28 tydzień nada­wa­nia. Przy­zna­je­my się, izo­la­cja nie sprzy­ja popraw­ne­mu licze­niu. Dzi­siaj pro­duk­cja Char­le­sa Ban­da ze stu­dia Empi­re. „Eli­mi­na­to­rzy” to bra­wu­ro­we kino akcji z ele­men­ta­mi sci-fi i podró­ży w cza­sie, któ­re pew­nie zna­cie tyl­ko z okład­ki. A war­to się z nim zapo­znać, bo zapew­nia godzi­wą roz­ryw­kę. Następ­ny odci­nek obie­cu­je­my nagrać kie­dy sytu­acja się unor­mu­je i będzie­my mogli się spo­tkać w stu­dio. Do tego cza­su macie całe archi­wum Kon­glo­me­ra­tu. Bądź­cie zdro­wi i żeby nie zwa­rio­wać oglą­daj­cie Dziw­ne Kino! 

Rafał Siciński

http://brzuchwieloryba.blogspot.com

Urodziłem się w połowie lat 80tych i tamta dekada jest najbliższa mojemu sercu. Lubię popkulturę w prawie wszystkich jej przejawach (poza tańcem w telewizji i programami reality show). Jestem miłośnikiem dobrej fantastyki: przede wszystkim horroru i science fiction.

Dawid Gryza

http://kochamdziwnekino.blogspot.com/

Rocznik 1978. Reżyser z pasji, animator dziwnego kina, bloger (Kocham Dziwne Kino, Karmiony Celuloidem). Współtwórca "Pecadora" i Festiwalu Filmowego Kocham Dziwne Kino. Autor fanpage'a "Plakaty filmowe z Ghany". Uwielbia Prince'a, boks i filmy z zamaskowanymi luchadorami. Na co dzień pracuje w przedszkolu.