Kocham Dziwne Kino – Dziwne dni

Audy­cja Kocham Dziw­ne Kino jest kon­se­kwen­cją dzie­sią­tek, a może nawet i setek godzin, któ­re spę­dzi­li­śmy na roz­mo­wach o kinie, fil­mach i naszych kino­wych fan­ta­zjach. Chcie­li­by­śmy, żeby była natu­ral­nym uzu­peł­nie­niem dla Festi­wa­lu Fil­mo­we­go Kocham Dziw­ne Kino oraz miej­scem, gdzie roz­ma­wia­my o kinie kul­to­wym i cam­po­wym, pierw­szo­li­go­wym i b‑klasowym, ama­tor­skim i niezależnym.

W tym tygo­dniu roz­ma­wia­my na temat koope­ra­cji Kath­ryn Bige­low i Jame­sa Came­ro­na. Kul­to­we dzi­siaj „Dziw­ne dni” to kry­mi­nał w otocz­ce sci-fi, któ­ry dość czę­sto poja­wia się na wszel­kie­go rodza­ju zesta­wie­niach doty­czą­cych naj­waż­niej­szych fil­mów cyber­pun­ko­wych. Czy słusz­nie? Posta­no­wi­li­śmy się nad tym pochy­lić. Bie­rze­my pod lupę rów­nież oko­licz­no­ści w jakich naro­dził się w gło­wie Jima pomysł na histo­rię, szu­ka­my cyber­pun­ko­wych tro­pów, Dawid roz­pra­wia o ścież­ce dźwię­ko­wej, a Rafał dozna­je obja­wie­nia, gdy wytłu­ma­czo­no mu, że tech­no­lo­gia, któ­rą zapre­zen­to­wa­no w fil­mie, to nie jest jed­nak tyl­ko głu­pi gim­mick.
Zapra­sza­my do wysłu­cha­nia audy­cji i podzie­le­nia się swo­imi prze­my­śle­nia­mi na temat filmu.

Rafał Siciński

http://brzuchwieloryba.blogspot.com

Urodziłem się w połowie lat 80tych i tamta dekada jest najbliższa mojemu sercu. Lubię popkulturę w prawie wszystkich jej przejawach (poza tańcem w telewizji i programami reality show). Jestem miłośnikiem dobrej fantastyki: przede wszystkim horroru i science fiction.

Dawid Gryza

http://kochamdziwnekino.blogspot.com/

Rocznik 1978. Reżyser z pasji, animator dziwnego kina, bloger (Kocham Dziwne Kino, Karmiony Celuloidem). Współtwórca "Pecadora" i Festiwalu Filmowego Kocham Dziwne Kino. Autor fanpage'a "Plakaty filmowe z Ghany". Uwielbia Prince'a, boks i filmy z zamaskowanymi luchadorami. Na co dzień pracuje w przedszkolu.