Kobiety eksploatacji. Odcinek 0: Wstęp do kina rape and revenge

UWAGA: W nagra­niu poru­sza­my temat gwał­tów i prze­mo­cy sek­su­al­nej. Jeśli jesteś słu­cha­czem wraż­li­wym na te tre­ści to być może nie jest to audy­cja dla cie­bie. OSTRZEGAMY!

Każ­da dobra histo­ria powin­na mieć pro­log. Dla­te­go dzi­siaj zapra­sza­my na wstęp do naszej nowej serii pod­ca­sto­wej – Kobie­ty eks­plo­ata­cji. Bogu­sia i Mar­ta z maga­zy­nu Final Girls zapra­sza­ją w podróż po zawi­ło­ściach okry­te­go złą sła­wą nur­tu rape and reven­ge. Przez jed­nych chwa­lo­ny, przez innych oplu­wa­ny. My podej­dzie­my do nie­go bez tabu, bez uprze­dzeń, uważ­nie i ana­li­tycz­nie. Posta­ra­my się udo­wod­nić, że w tym fil­mo­wym sza­leń­stwie jed­nak kry­je się coś war­to­ścio­we­go. Przy­glą­da­my się począt­kom gatun­ku, kon­tro­wer­sjom, jakie budzi i temu, jak kobie­ty w fil­mach z tego nur­tu stop­nio­wo odzy­sku­ją ode­bra­ny im głos. Zaintrygowani?

Bogusia Szewczyk

Z wykształcenia dziennikarka, z zamiłowania księgarka, z przypadku podcasterka. Wieczna entuzjastka wszystkiego, co ma związek z sensacją i szeroko rozumianą fantastyką. Fanka The X files na zawsze!! Niereformowalna gaduła, gotowa zamęczyć was rozedrganym z emocji słowotokiem.

Marta Płaza

https://finalgirls.pl/

Entuzjastka kampu, horrorów i kociego futra. Po godzinach marzy o wynalezieniu wehikułu czasu, który przeniósłby ją do obskurnych kin na nowojorskim Times Square z lat 70. Jej życiową misją jest zaszczepienie w widzach miłości do dziwności.