Kobiety eksploatacji na wakacjach. Odcinek 1: The Royal Hotel

Kobie­ty eks­plo­ata­cji wyru­sza­ją na waka­cje do Austra­lii! Dziew­czy­ny za pierw­sze towa­rzysz­ki nowej podró­ży będą mieć Han­nę i Liv. Dwie back­pac­ker­ki, któ­rym wła­śnie skoń­czy­ły się pie­nią­dze, dosta­ją pra­cę w tytu­ło­wym „The Roy­al Hotel” – obskur­nym barze, gdzie spraw­dzą zarów­no wła­sną przy­jaźń jak i wytrzy­ma­łość na szorst­ką uwa­gę męż­czyzn. Napię­cie szyb­ko się­gnie zeni­tu! Dru­gi fabu­lar­ny film Kit­ty Gre­en posłu­żył Mar­cie i Bogu­si jako punkt wyj­ścia do zary­so­wa­nia kon­tek­stów kina austra­lij­skie­go, od kolo­nial­nej prze­szło­ści, aż po płcio­we zależ­no­ści, któ­re były inspi­ra­cją do stwo­rze­nia waka­cyj­ne­go spin offu Kobiet eks­plo­ata­cji. Posłu­chaj­cie o tym dla­cze­go war­to zoba­czyć „The Roy­al Hotel” na dużym ekra­nie oraz co was cze­ka w kolej­nych odcin­kach. W koń­cu kobie­cość kina austra­lij­skie­go ma twarz nie tyl­ko Furiosy.

  • 00:00:15 – Kobie­ty eks­plo­ata­cji na waka­cjach, czy­li o ozplo­ita­tion i twór­czo­ści Kit­ty Green
  • 00:28:39 – The Roy­al Hotel bez spoilerów
  • 01:46:39 – The Roy­al Hotel stre­fa spoilerowa

Bogu­się i Mar­tę może­cie wspie­rać ser­wu­jąc im wir­tu­al­ną kawę tutaj!

Bogusia Szewczyk

Z wykształcenia dziennikarka, z zamiłowania księgarka, z przypadku podcasterka. Wieczna entuzjastka wszystkiego, co ma związek z sensacją i szeroko rozumianą fantastyką. Fanka The X files na zawsze!! Niereformowalna gaduła, gotowa zamęczyć was rozedrganym z emocji słowotokiem.

Marta Płaza

https://finalgirls.pl/

Entuzjastka kampu, horrorów i kociego futra. Po godzinach marzy o wynalezieniu wehikułu czasu, który przeniósłby ją do obskurnych kin na nowojorskim Times Square z lat 70. Jej życiową misją jest zaszczepienie w widzach miłości do dziwności.