Kobiety eksploatacji 2. Odcinek 6: Maniak

Kobie­ty eks­plo­ata­cji ofi­cjal­nie wkra­cza­ją w lata osiem­dzie­sią­te – zło­tą deka­dę sla­she­rów! Mar­ta i Bogu­sia na począ­tek dro­gi pla­nu­ją jed­nak dość nie­oczy­wi­sty tytuł. Opusz­cza­ją obóz Cry­stal Lake na rzecz obskur­ne­go Nowe­go Jor­ku, któ­ry jest ter­ro­ry­zo­wa­ny przez Fran­ka, bez­względ­ne­go mor­der­cę kobiet z fil­mu „Maniak”. Czy pro­duk­cja Wil­lia­ma Lusti­ga jest rze­czy­wi­ście sla­she­rem, czy może jedy­nie sla­she­ro­wy­mi moty­wa­mi się inspi­ru­je? Jak w star­ciu z ory­gi­na­łem wypa­da rema­ke z 2012 roku pod tym samym tytu­łem, gdzie w rolę mor­der­cy wcie­lił się Eli­jah Wood? Czy fil­mo­wym mor­der­com moż­na współ­czuć? Posłu­chaj­cie w jakie rejo­ny zapro­wa­dzi­ła dziew­czy­ny dys­ku­sja na temat fil­mów, któ­re dość bez­względ­nie roz­pra­wia­ją się z bohaterkami.

Bogu­się i Mar­tę może­cie wspie­rać tutaj.

  • 00:01:01 – Maniak (1980)
  • 01:17:40 – Maniak (2012)

Bogusia Szewczyk

Z wykształcenia dziennikarka, z zamiłowania księgarka, z przypadku podcasterka. Wieczna entuzjastka wszystkiego, co ma związek z sensacją i szeroko rozumianą fantastyką. Fanka The X files na zawsze!! Niereformowalna gaduła, gotowa zamęczyć was rozedrganym z emocji słowotokiem.

Marta Płaza

https://finalgirls.pl/

Entuzjastka kampu, horrorów i kociego futra. Po godzinach marzy o wynalezieniu wehikułu czasu, który przeniósłby ją do obskurnych kin na nowojorskim Times Square z lat 70. Jej życiową misją jest zaszczepienie w widzach miłości do dziwności.