Kobiety eksploatacji 2. Odcinek 5: Halloween

Kto się boi Miche­ala Myer­sa? „Hal­lo­we­en” Joh­na Car­pen­te­ra to film, któ­ry osta­tecz­nie sko­dy­fi­ko­wał gatun­ko­wą for­mu­łę sla­she­ra. Stał się jed­nym z naj­waż­niej­szych punk­tów odnie­sie­nia, głów­nie z powo­du nie­za­prze­czal­ne­go komer­cyj­ne­go suk­ce­su oraz wpro­wa­dzo­nych inno­wa­cji. Pro­duk­cja oka­za­ła się tram­po­li­ną do sła­wy zarów­no dla twór­ców, jak i głów­nej aktor­ki Jamie Lee Cur­tis, któ­ra na dłu­gie lata zapi­sa­ła się w pan­te­onie scre­em queens. A nie było by tego całe­go zamie­sza­nia, gdy­by nie tajem­ni­czy „The Sha­pe”, bo tak począt­ko­wo w sce­na­riu­szu opi­sy­wa­no Micha­ela Myer­sa. Kobie­ty eks­plo­ata­cji czy­li Bogu­sia i Mar­ta uzbro­jo­ne w kon­tek­sty oraz ostre jak kuchen­ny nóż argu­men­ty sta­ną twa­rzą w twarz z abso­lut­nym kla­sy­kiem. Nie cho­wa­my się w sza­fie zmie­rzy­my się z mitycz­nym Boogey­ma­nem oraz potęż­ną legen­dą fil­mo­we­go kla­sy­ka. Poroz­ma­wia­my o tra­dy­cji baby­sit­tin­gu, spek­ta­klu prze­mo­cy, stal­kin­gu oraz hor­ro­rze na przed­mie­ściach. O pre­cy­zji, zna­ko­mi­tym mon­ta­żu i nie­wiel­kiej ilo­ści krwi. Sło­wem o tym wszyst­kim, co spra­wia, że tak bar­dzo ceni­my dzie­ło Car­pen­te­ra. Hal­lo­we­en w czerw­cu!!! U nas wszyst­ko jest możliwe.

Marta Płaza

https://finalgirls.pl/

Entuzjastka kampu, horrorów i kociego futra. Po godzinach marzy o wynalezieniu wehikułu czasu, który przeniósłby ją do obskurnych kin na nowojorskim Times Square z lat 70. Jej życiową misją jest zaszczepienie w widzach miłości do dziwności.

Bogusia Szewczyk

Z wykształcenia dziennikarka, z zamiłowania księgarka, z przypadku podcasterka. Wieczna entuzjastka wszystkiego, co ma związek z sensacją i szeroko rozumianą fantastyką. Fanka The X files na zawsze!! Niereformowalna gaduła, gotowa zamęczyć was rozedrganym z emocji słowotokiem.