Karpiki na sportowo

Kar­pi­ki powra­ca­ją na fale Kon­glo­me­ra­tu z pra­wie dwu­go­dzin­nym odcin­kiem na temat spor­tu. Narze­ka­ją na trau­my ze szko­ły i kon­tu­zje, opo­wia­da­ją o ulu­bio­nych dys­cy­pli­nach i pro­ble­mach, jakie czy­ha­ją na trzy­dzie­sto­lat­ków pra­cu­ją­cych przy kom­pu­te­rze, a koń­czą bra­wu­ro­wym wyzna­niem, że ogól­nie ćwi­czyć war­to, ale bez przesady.

Zdję­cie Matei pocho­dzi ze zbio­rów Run­ma­ged­do­nu.


Agnieszka Brodzik

http://www.carpenoctem.pl

Uzależniona od kawy miłośniczka dobrego jedzenia i dobrej lektury. Filolożka z powołania, tłumaczka z zawodu, wielbicielka grozy z wyboru, a naczelna Carpe Noctem niejako przy okazji.

Paweł Mateja

http://carpenoctem.pl

Redaktor Carpe Noctem, pisarz, Ślązak, informatyk.