Kąpiąc lwa

Pew­nej nocy pię­cior­gu przy­ja­ciół śni się ten sam sen, w któ­rym wycho­dzą na jaw ich naj­in­tym­niej­sze sekre­ty. Przy­pa­dek? Dla­cze­go naza­jutrz ele­men­ty tego snu zaczy­na­ją się nakła­dać na świat jawy, w któ­rym czwór­ka z nich wie­dzie szczę­śli­we życie na ame­ry­kań­skiej pro­win­cji? W cią­gu kil­ku godzin boha­te­ro­wie będą musie­li roz­szy­fro­wać zagad­kę wła­snej prze­szło­ści oraz przy­stą­pić do kosmicz­nej bata­lii, w któ­rej siły Cha­osu ście­ra­ją się z Porząd­kiem i Sen­sem. Czy sta­ną na wyso­ko­ści zadania?

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na Carpenoctem.pl Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.