Jessica Jones – sezon 3


Man­do i Sick, po raz ósmy i jed­no­cze­śnie ostat­ni, sia­da­ją wspól­nie do oma­wia­nia kolej­ne­go seria­lu z net­flik­so­we­go uni­wer­sum Marve­la. Tym razem na warsz­tat tra­fia ostat­ni roz­dział tego pro­jek­tu – „Jes­si­ca Jones” i jej trze­ci sezon. Czy po bar­dzo skry­ty­ko­wa­nym przez nas dru­gim roz­dzia­le tego seria­lu, mie­li­śmy jakie­kol­wiek nadzie­je na porząd­ną roz­ryw­kę? Jak oce­nia­my roz­wój boha­te­rów? Co sądzi­my o nowych czar­nych cha­rak­te­rach? Czy twór­com uda­ło się cie­ka­wie zapeł­nić 13-odcin­ko­wą obję­tość sezo­nu? I wresz­cie czy trze­cia odsło­na seria­lu przy­pa­dła nam do gustu? Odpo­wie­dzi na te i wie­le innych pytań znaj­dzie­cie w dzi­siej­szej audy­cji. Tha­t’s All Folks!

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Rafał Siciński

http://brzuchwieloryba.blogspot.com

Urodziłem się w połowie lat 80tych i tamta dekada jest najbliższa mojemu sercu. Lubię popkulturę w prawie wszystkich jej przejawach (poza tańcem w telewizji i programami reality show). Jestem miłośnikiem dobrej fantastyki: przede wszystkim horroru i science fiction.