Jedz, módl się, kochaj, czyli o poszukiwaniu wszystkiego w poradnikach

Co tu się zadzia­ło? Nie wie­cie? Szy­mas też nie wie, ale zapra­sza Was na utrzy­ma­ne w nie­wia­ry­god­nie szyb­kim tem­pie i peł­ne emo­cji spra­woz­da­nie z lek­tu­ry powie­ści Eli­za­beth Gil­bert Jedz, módl się, kochaj, czy­li jak pew­na kobie­ta wybra­ła się do bla bla bla i bla bla bla…
Co dosta­nie­my po połą­cze­niu kiep­skie­go coachin­gu, cie­ka­wo­stek spi­sa­nych z prze­wod­ni­ków tury­stycz­nych, filo­zo­ficz­nych prze­my­śleń na mia­rę Pau­lo Coel­ho oraz frag­men­tów pamięt­ni­ka kobie­ty w depre­sji? Co pani Gil­bert odpo­wia­da na pyta­nie „jak żyć?”? Co to zna­czy być entu­zjast­ką wszyst­kie­go? Jak prze­ży­wa się kry­zys egzy­sten­cjal­ny w wie­ku 8 lat? Na co poma­ga nosze­nie poma­rań­czo­wych maj­tek? Czy Szy­mas zamie­rza przez resz­tę życia jeść, modlić się i kochać? Odpo­wie­dzi pozna­cie tra­dy­cyj­nie już, jak sami dobrze wie­cie, poprzez odsłu­cha­nie poniż­sze­go nagrania.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.