Jedwabnik

Ponad pół­to­ra roku po omó­wie­niu pierw­sze­go tomu cyklu o Cor­mo­ra­nie Stri­ke­’u, Bogu­sia i Man­do powra­ca­ją do przy­gód tego pry­wat­ne­go detek­ty­wa. Dzi­siaj ponow­nie zapra­sza­my was na wypra­wę do tajem­ni­cze­go Lon­dy­nu, gdzie razem z nie­ty­po­wym śled­czym i jego bystrą asy­stent­ką Robin ruszy­my śla­da­mi bru­tal­ne­go zabój­cy pew­ne­go pisa­rza. Jak tym razem Row­ling pora­dzi­ła sobie z gatun­kiem i czy uda­ło jej się napi­sać dobry kry­mi­nał? Co sądzi­my o pozio­mie bru­tal­no­ści zaser­wo­wa­nej w książ­ce? Jak wypa­da kolej­ne śro­do­wi­sko, w któ­re wkra­cza­ją boha­te­ro­wie – tym razem dużo bliż­szy autor­ce świat pisa­rzy i wydaw­ców? I naj­waż­niej­sze – czy będzie­my czy­tać dalej i recen­zo­wać kolej­ne tomy oraz czy tym razem mię­dzy nagra­niem a publi­ka­cją upły­nie mniej niż pół roku? To ostat­nie pyta­nie pozo­sta­wia­my bez odpo­wie­dzi, ale odpo­wie­dzi na pozo­sta­łe pozna­cie w dzi­siej­szej audycji. 

Książ­kę „Jedwab­nik” w dosko­na­łej inter­pre­ta­cji Macie­ja Stuh­ra kupi­cie oczy­wi­ście w skle­pie Audioteka.pl.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Bogusia Szewczyk

Z wykształcenia dziennikarka, z zamiłowania księgarka, z przypadku podcasterka. Wieczna entuzjastka wszystkiego, co ma związek z sensacją i szeroko rozumianą fantastyką. Fanka The X files na zawsze!! Niereformowalna gaduła, gotowa zamęczyć was rozedrganym z emocji słowotokiem.