Iron Fist

Serial two­rzo­ny we współ­pra­cy stu­dia Marvel i plat­for­my inter­ne­to­wej Net­flix. Głów­ny boha­ter, Daniel Rand, mistrz wschod­nich sztuk walk, po pięt­na­sto­let­niej nie­obec­no­ści powra­ca do Nowe­go Jor­ku, aby odzy­skać swo­ją rodzin­ną fir­mę. Kie­dy poja­wia się nie­bez­pie­czeń­stwo musi wybie­rać mię­dzy dzie­dzic­twem swo­jej rodzi­ny, a obo­wiąz­ka­mi jako Iron Fist. O tym jak spraw­dza się czwar­ty serial ze staj­ni Marve­la i Net­fli­xa i ile praw­dy było w bar­dzo kry­tycz­nych recen­zjach przed­pre­mie­ro­wych, któ­re nie zosta­wi­ły na tej pro­duk­cji suchej nit­ki, opo­wie dziś Mando.

 

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.