Ichi the Killer

Taka­shi Mii­ke powra­ca na łamy Kon­glo­me­ra­tu i to z jed­nym ze swo­ich naj­słyn­niej­szych fil­mów czy­li „Ichi the Kil­ler”. Aby zmie­rzyć się z tym tytu­łem siły posta­no­wi­li połą­czyć wiel­ki fan twór­czo­ści japoń­czy­ka, czy­li Sick z pod­ca­stu Brzuch wie­lo­ry­ba oraz Jer­ry. Ile jest praw­dy w postrze­ga­niu tego fil­mu w naszym kra­ju jako hor­ro­ru gore? Jak „Ichi the Kil­ler” wpi­su­je się w całość twór­czo­ści Mii­ke? Czy słusz­nie jest uważ­ny za jed­no z jego naj­lep­szych dzieł? Jak inter­pre­tu­je­my finał i „dru­gie dno” cało­ści? Posłuchajcie!

 

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Rafał Siciński

http://brzuchwieloryba.blogspot.com

Urodziłem się w połowie lat 80tych i tamta dekada jest najbliższa mojemu sercu. Lubię popkulturę w prawie wszystkich jej przejawach (poza tańcem w telewizji i programami reality show). Jestem miłośnikiem dobrej fantastyki: przede wszystkim horroru i science fiction.