Hellraiser: Judgment

Kie­dy Cli­ve Bar­ker w 1987 roku reży­se­ro­wał „Hel­l­ra­ise­ra”, nie­wie­le zapo­wia­da­ło, że film ten zapo­cząt­ku­je jed­ną z naj­dłuż­szych serii w histo­rii fil­mo­we­go hor­ro­ru. Po wypusz­cze­niu w 2011 roku „Hel­l­ra­iser: Reve­la­tions” wyda­wa­ło się z kolei, że „dzie­ło” to sta­nie się gwoź­dziem do trum­ny całe­go cyklu. Tym samym nie­wie­lu fanów wie­rzy­ło, że „Hel­l­ra­iser: Judg­ment” będzie w sta­nie zaofe­ro­wać nam coś cie­ka­we­go. Czy słusz­nie? O tym dowie­cie się z dzi­siej­sze­go odcin­ka, w któ­rym Man­do i Jer­ry omó­wią dla Was moc­ne i sła­be stro­ny tej produkcji.

20.43 – stre­fa spoilerowa

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.