Hellboy w piekle

Hel­l­boy zakoń­czył swo­ją ziem­ską przy­go­dę i tra­fił do pie­kła. Czy kie­dy odpa­dło mu w koń­cu zmar­twie­nie w posta­ci wypeł­nie­nia mrocz­ne­go prze­zna­cze­nia dane mu będzie zaznać spo­ko­ju? Prze­cież ponie­kąd wra­ca do domu. Ale czy na pew­no? Gdzie zawie­dzie go podróż przez pie­kiel­ne cze­lu­ście? Jer­ry wziął dziś na warsz­tat album spe­cy­ficz­ny, w peł­ni autor­skie dzie­ło Migno­li. Czy fabu­lar­nie kon­ty­nu­acja wąt­ków Hel­l­boya jest satys­fak­cjo­nu­ją­cą lek­tu­rą? Jak wypa­da powrót Migno­li w roli rysow­ni­ka? Kto jest tar­ge­tem tej opo­wie­ści? O tym wszyst­kim i paru innych kwe­stiach posłu­cha­cie w dzi­siej­szym odcinku. 

Komiks „Hel­l­boy w pie­kle” zaku­pi­cie oczy­wi­ście w skle­pie Egmontu.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.