Hellboy. Tomy 5–6

Po wie­lu mie­sią­cach podró­ży wraz z Hel­l­boy­em ku jego prze­zna­cze­niu Jer­ry w koń­cu zakoń­czył przy­go­dę z głów­ną serią o Pie­kiel­nym chłop­cu. Czy wiel­ki finał oka­zał się satys­fak­cjo­nu­ją­cym domknię­ciem tej opo­wie­ści? Dla­cze­go po lek­tu­rze ostat­nich tomów Jer­ry zaczął rozu­mieć nie­któ­re decy­zje sto­ją­ce za twór­ca­mi nowe­go fil­mu? Jak wypa­da „Pie­kiel­na narze­czo­na”, czy­li kolej­ny zestaw opo­wia­dań z uni­wer­sum, któ­ry to album wień­czy ostat­ni tom sagi? Posłuchajcie!

Pią­ty i szó­sty tom „Hel­l­boya” kupi­cie oczy­wi­ście w skle­pie Egmontu

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.