Hellboy tom 3: Zdobywca Czerw/Dziwne miejsca

Wyda­wa­ło się, że dopie­ro co roz­po­czę­li­śmy powtór­kę z Hel­l­boya, a tym­cza­sem już jeste­śmy w jej poło­wie! W trze­cim tomie dosta­je­my trzy opo­wie­ści: jed­ną dłuż­szą – „Zdo­byw­cę czer­wia” – oraz dwie krót­sze: „Trze­cie życze­nie” i „Wyspę”. Wszyst­kie te histo­rie są bar­dzo waż­ne zarów­no z per­spek­ty­wy samej posta­ci Hel­l­boya, jak i świa­ta przed­sta­wio­ne­go – roz­sze­rza­ją mito­lo­gię, domy­ka­ją pew­ne wąt­ki, roz­bu­do­wu­ją wcze­śniej­sze opo­wie­ści. A przy tym to Migno­la w bar­dzo dobrej for­mie: świet­na fabu­ła w pięk­nej opra­wie gra­ficz­nej. A z jakich to jesz­cze powo­dów war­to się­gnąć po ten album? Posłuchajcie!

Oma­wia­ny komiks kupi­cie oczy­wi­ście w skle­pie wydaw­nic­twa Egmont.

Jeże­li zain­te­re­so­wał Was temat, pole­ca­my rów­nież wcze­śniej­sze pod­ca­sty o Hel­l­boyu oraz pra­cach Migno­li, któ­re znaj­dzie­cie o tu.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.