Hellblazer według Warrena Ellisa

Nie­wia­ry­god­ne, ale po ponad pół­to­ra roku od omó­wie­nia pierw­szych tomów „Hel­l­bla­ze­ra” od Egmon­tu, Jer­ry powra­ca do tema­tu bio­rąc na warsz­tat run autor­stwa War­re­na Elli­sa. Jak Bry­tyj­czyk pora­dził sobie z iko­nicz­ną posta­cią Joh­na Con­stan­ti­ne­’a? Dla­cze­go jego przy­go­da jako sce­na­rzy­sty „Hel­l­bla­ze­ra” trwa­ła tak krót­ko, a ostat­ni zeszyt jego autor­stwa został wstrzy­ma­ny od dru­ku? Jak wypa­da kon­tro­wer­syj­ne „Strze­laj” czy­ta­ne po latach? O tym wszyst­kim i wie­lu innych kwe­stiach posłu­cha­cie w dzi­siej­szym podcaście.

Komiks „Hel­l­bla­zer” autor­stwa War­re­na Elli­sa zaku­pi­cie oczy­wi­ście w skle­pie Egmontu.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.