Harry Potter i Insygnia Śmierci

Zapra­szamy na ósmy pod­cast w cyklu „Dwa tygo­dnie z Har­rym Pot­te­rem”, czy­li na recen­zję powie­ści Har­ry Pot­ter i Insy­gnia Śmier­ci.

Po śmier­ci Dum­ble­do­re­’a Zakon Fenik­sa wzma­ga swo­ją dzia­łal­ność, pró­bu­jąc prze­ciw­sta­wić się coraz potęż­niej­szym siłom śmier­cio­żer­ców. Har­ry wraz z przy­ja­ciół­mi nie wra­ca do Hogwar­tu, tyl­ko wyru­sza z misją zna­le­zie­nia spo­so­bu na poko­na­nie Vol­de­mor­ta. Wypra­wa ta peł­na nie­pew­no­ści i zwąt­pie­nia naje­żo­na jest nie­bez­pie­czeń­stwa­mi, a co gor­sza nikt nie wie, czy zakoń­czy się suk­ce­sem i czy wszy­scy dotrwa­ją do jej końca.
Dla­cze­go Dum­ble­do­re nie pozo­sta­wił Harry«emu czy­tel­nych wska­zó­wek? Czy prze­szłość nie­ży­ją­ce­go dyrek­to­ra kry­je jakieś nie­zwy­kłe tajem­ni­ce? Jaką rolę ode­gra Sna­pe przy boku Vol­de­mor­ta? Czy Harry«emu uda się dotrzeć do naj­waż­niej­szych miejsc i fak­tów doty­czą­cych jego rodzi­ny? Siód­my tom przy­nie­sie odpo­wie­dzi na wszyst­kie istot­ne dla pot­te­ro­ma­nia­ków pytania.

Spis tre­ści:

  • 0:00:01 – 0:47:22 – omó­wie­nie książki
  • 0:48:55 – 1:30:37 – stre­fa spoilerowa

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.