Hardcore Henry

Kopa­no-strze­la­ny sen­sa­cyj­niak z kame­rą z oczu boha­te­ra, bez­pre­ten­sjo­nal­nym humo­rem oraz set­ką zwro­tów akcji. Abso­lut­na jaz­da bez trzy­man­ki. Fin­ki, kata­ny, gloc­ki, kała­chy, bazo­oki, gra­nat­ni­ki, snaj­per­ki, czoł­gi, heli­kop­te­ry i on. Hard­co­re Hen­ry. Czło­wiek zagad­ka, któ­ry zro­bi wszyst­ko, by ura­to­wać swo­ją uko­cha­ną i zgła­dzić nie­ja­kie­go Aka­na, nim ten stwo­rzy armię superżołnierzy.

Czy „Hard­co­re Hen­ry” zasłu­żył na mia­no „fil­mu, jakie­go nigdy wcze­śniej nie widzie­li­śmy”? Jak bar­dzo opo­wieść o zemście w kinie sen­sa­cyj­nym może zaska­ki­wać? Czy pierw­szo­oso­bo­wa per­spek­ty­wa spraw­dza się przy gatun­ko­wym peł­nym metra­żu? Jak dobrze Szy­mas bawił się w trak­cie sean­su? Jak hard­co­ro­wy jest finał tej histo­rii? Posłuchajcie!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.