Han Solo. Gwiezdne wojny – historie

Po mie­sią­cach ocze­ki­wa­nia i set­kach nega­tyw­nych infor­ma­cji doty­czą­cych pro­ble­mów z pro­duk­cją oto nad­szedł dzień pre­mie­ry kolej­ne­go fil­mu z cyklu Gwiezd­ne woj­ny – histo­rie, czy­li Hana Solo. Man­do i Jer­ry po raz kolej­ny spo­tka­li się na wspól­nym sean­sie w Imak­sie i po raz kolej­ny zasie­dli aby omó­wić dla Was film z gwiezd­no­wo­jen­ne­go uni­wer­sum. Jakie były nasze ocze­ki­wa­nia wzglę­dem tej pro­duk­cji? Czy spodo­ba­ły się nam decy­zje castin­go­we? Jak pre­zen­tu­je się opo­wieść o przy­go­dach mło­de­go Hana? Czy nie prze­sa­dzo­no z nawią­za­nia­mi i fan-ser­wi­sem? Na ile twór­com uda­ło się zbu­do­wać cie­ka­we rela­cje pomię­dzy posta­cia­mi? Czy tra­ile­ry ponow­nie oszu­ki­wa­ły nas co do final­nej wer­sji fil­mu? I w koń­cu naj­waż­niej­sze – ile razy Man­do widział „Hana Solo” w cią­gu ostat­nich 24 godzin? O tym wszyst­kim i dzie­siąt­kach innych kwe­stii posłu­cha­cie w dzi­siej­szym podcaście!

  • 1:12:44 – stre­fa spoilerowa!

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.