Gwiezdne Wojny: Przygody młodych Jedi

W ramach świę­to­wa­nia tego­rocz­ne­go Dnia Gwiezd­nych Wojen na Disney Plus mia­ły pre­mie­rę dwie nowe ani­ma­cje, czy­li wycze­ki­wa­ny przez nas dru­gi sezon „Star Wars. Wizje” oraz pierw­sza odsło­na seria­lu „Gwiezd­ne woj­ny. Przy­go­dy mło­dych Jedi”. I jak na gwiezd­no­wo­jen­ne sta­re dzia­dy przy­sta­ło, Man­do i Jer­ry spo­tka­li się w wir­tu­al­nym stu­dio aby poroz­ma­wiać o… seria­lu dla naj­młod­szych widzów. Do kogo kon­kret­nie są skie­ro­wa­ne „Przy­go­dy mło­dych Jedi” i jaką for­mu­łę wyko­rzy­stu­ją? Na ile spodo­bał się nam spe­cy­ficz­ny styl ani­ma­cji? Czy ilość krót­kich opo­wie­ści prze­kła­da się na róż­no­rod­ność i fraj­dę z sean­su? Jak oce­ni­ły tę pro­duk­cję dzie­cia­ki? O tym wszyst­kim i paru innych kwe­stiach posłu­cha­cie w dzi­siej­szym podcaście. 

Jeże­li chcie­li­by­ście spraw­dzić jak pre­zen­tu­ją się „Przy­go­dy mło­dych Jedi” to pole­ca­my rzu­cić okiem na shor­ty dostęp­ne na YouTu­be.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.