Gwiazdeczki

Podej­rze­wam, że po tym jak sce­na­rzyst­ka i reży­ser­ka w jed­nej oso­bie odbie­ra­ła na począt­ku roku nagro­dę za reży­se­rię „Gwiaz­de­czek”, nie mogła przy­pusz­czać jak duże kon­tro­wer­sje wywo­ła jej film w momen­cie wej­ścia do sze­ro­kiej dys­try­bu­cji. Czy może nie tyle film, co kam­pa­nia mar­ke­tin­go­wa Net­flik­sa, któ­ra poskut­ko­wa­ła review-bom­bin­giem na nie­spo­ty­ka­ną ska­lę. Jer­ry zapo­znał się z tą pro­duk­cją i dziś ją dla Was omó­wi. Czy kon­tro­wer­sje mia­ły swo­je uza­sad­nie­nie? Czy to fak­tycz­nie pro­duk­cja szko­dli­wa, czy wprost prze­ciw­nie – waż­ny głos w dys­ku­sji o oby­cza­jo­wo­ści nasto­lat­ków? Jak wypa­da wątek rodzin­ny? Czy całość jest god­na uwa­gi? O tym wszyst­kim i paru innych kwe­stiach posłu­cha­cie w dzi­siej­szym odcinku!

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.