Grzesznica

Na serial „Grzesz­ni­ca” Jer­ry tra­fił przy­pad­ko­wo, ale wcią­gnął się w tę pro­duk­cję bez resz­ty. Przy­zna­cie jed­nak, że punkt wyj­ścia – sta­tecz­na, mło­da kobie­ta w trak­cie rodzin­nej wyciecz­ki na pla­żę zabi­ja przy­pad­ko­we­go face­ta – wyda­je się być intry­gu­ją­cy. Czym tak zachwy­ci­ła Jer­ry­’e­go ta ekra­ni­za­cja powie­ści Petry Ham­mes­fahr? Dla­cze­go jeże­li lubi­cie kry­mi­na­ły i porząd­ną tele­wi­zyj­ną pro­duk­cję powin­ni­ście się tym seria­lem zain­te­re­so­wać? Posłuchajcie!

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.