Gotham Central vol 2: Klauni i szaleńcy

Jer­ry powra­ca z recen­zją kolej­ne­go tomu „Gotham Cen­tral”. Na album zaty­tu­ło­wa­ny „Klau­ni i sza­leń­cy” skła­da się aż dwa­na­ście zeszy­tów, podzie­lo­nych na czte­ry opo­wie­ści. W pierw­szej – „Marze­nia i wia­ra” – oglą­da­my Wydział Poważ­nych Prze­stępstw oraz samo Gotham ocza­mi Sta­cy, sekre­tar­ki wydzia­łu. W „Łatwych celach” po raz pierw­szy w ramach serii spo­tka­my się z Joke­rem. W „Życie jest peł­no roz­cza­ro­wań” pozor­nie banal­na spra­wa mor­der­stwa nabie­ra nie­spo­dzie­wa­nie dru­gie­go dna. A na finał dosta­je­my „Nie­roz­wią­za­ne”, gdzie siły będą musie­li połą­czyć  Mar­cus Dri­ver i mrocz­na legen­da WPP – Harvey Bullock…

Czy  całość trzy­ma poziom swo­je­go poprzed­ni­ka? Jak sce­na­rzy­ści, rysow­ni­cy i kolo­ry­ści roz­wi­nę­li kon­cep­cję wyj­ścio­wą? Czy zmar­gi­na­li­zo­wa­nie Bat­ma­na w przy­pad­ku komik­su roz­gry­wa­ją­ce­go się w Gotham to na dłuż­szą metę dobry pomysł? Posłu­chaj­cie, a potem wypa­truj­cie kolej­nych pod­ca­stów poświę­co­nych tej wyśmie­ni­tej serii.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.